Montessori mateřská škola a základní škola

Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.


Stavíme na individuálním přístupu ke každému dítěti.

Nabízíme žákům a jejich rodičům partnerský model výuky založený na spolupráci, důvěře a učení pro život. 

Naším cílem je vychovávat děti k odpovědnosti samy za sebe, za své vzdělání, za prostředí kolem nich, i za věci veřejné. Klademe důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu, šetrný přístup k přírodě, uvědomování si souvislostí a respektování lidských práv

Mateřská a základní škola

Velikost a úplnost školy

Montessori mateřská škola byla otevřena v září roku 2015. Navazuje na Centrum pro děti a rodiče Zvoněnka fungující od roku 2012. Jedná se o jednotřídní soukromou mateřskou školu s kapacitou 20 dětí, které jsou umístěny do jedné třídy.

Základní škola Montessori je koncipována pro první a druhý stupeň, tedy 1. – 9. ročník základní školy. Třídy jsou organizovány jako sdružené, heterogenní, po trojročích (1.,2. a 3. třída; 4.5. a 6.třída; 7.,8.,9. třída). Aktuální kapacita je až pro 55 žáků.

Spolupráce s rodiči

Dítě, učitel a rodiče tvoří jeden tým.

Respektující partnerský přístup při spolupráci s rodiči vnímáme jako nutný předpoklad pro to, aby mohla škola dobře fungovat.

Snažíme se o navázání oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. Je důležité si uvědomit, že máme společný cíl – aby bylo dítě v životě spokojené. 

Společná komunikace je prostředek, jak toho dosáhnout. Komunikace a spolupráce s rodiči je také významná pro jednotné působení a práci s dětmi ve škole i doma v rámci stejných principů.

Škola je v bezprostřední blízkosti krásné přírody, ale zároveň v pěší dostupnosti do centra města, na nádraží.

Budova školy se nachází nedaleko zámeckých lesů. Příjemnou procházkou lesem můžeme dojít na zámek, využít hřiště u DDM Déčko Náchod a další městská hřiště, V centru využíváme divadlo, knihovnu, muzeum atd. Využíváme též pronajatý pozemek nedaleko školy. 

Nechceme být klasickou školou, kde děti sedí celé dny zavřené ve třídách, ale naopak chceme trávit co nejvíce času venku objevováním našeho okolí, je pro nás lokalita školy velmi důležitá.
Pedagogika MARIE MONTESSORI

"Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Jde o výchovu podle pravidel, která si tvoří samy děti pod vedením svého učitele. Role učitele je v nenápadném vedení a taktní pomoci, aby dítě vlastními silami a svým tempem získalo nové vědomosti a dovednosti. 

Montessori pedagogika je založena na individuálním přístupu k dítěti, orientaci na jeho osobnost, využití a rozvíjení jeho vnitřní motivace a individuálních schopností. 

Pro jednotlivé okruhy jsou speciálně vyvinuté, velice názorné pomůcky, které usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Frontální vyučování je nahrazeno mnohostrannou organizační, obsahovou i metodickou diferenciací. Dítě samo objevuje nové poznatky, postupuje v souladu se svými individuálními a vývojovými potřebami a možnostmi a aktivně se podílí na procesu učení (není jen jeho pasivním příjemcem).

Běžnou klasifikaci u nás nahrazuje slovní hodnocení.

Hodnotíme vlastní pokrok žáka.

jak se mu daří zvládat naplánované učivo, jakou snahu při tom projevuje, jak využívá svůj čas ve škole, jeho jednání, chování, spolupráce s ostatními a respektování pravidel třídy. Hodnotíme také úroveň prezentace žákovy práce (písemné v portfoliích i ústní při prezentacích vlastní či skupinové práce).

Žáky vedeme ke kontrole vlastní práce, hledání a opravě chyb a schopnosti svoji práci reálně ohodnotit a vyvodit závěry pro další práci (zda je třeba ještě procvičit, nebo může jít dál).