Montessori základní škola

1. - 9. ročník

Naším cílem je naučit děti sebeřízenému vzdělávání nezávislé na vnější motivaci. 


Smíšené skupiny dětí

Vytváříme přirozeně věkově smíšenou skupinu o 20 dětech. Mladší děti se učí od starších, učí se respektovat jejich zkušenosti. Starší děti se učí být vzorem a pečovat o mladší.

 

Vzájemná spolupráce

Klademe důraz na spolupráci ve skupině, respektující komunikaci a individuální přístup ke vzdělávání. Činnost školy úzce navazuje na spolupráci s rodiči, děti jsou hodnoceny slovně.

Montessori vzdělávání a projektové vyučování

Vzdělávání je postaveno na Montessori principech a projektovém vyučování. Kombinujeme různé metody na základě individuálních potřeb každého žáka. Angličtina je vyučována od 1. třídy a je vedena v cizím jazyce.

Pospolitost

Ukazujeme dětem učitele (lektora) jako člověka, ne jako řídící osobou uplatňující moc. Lektor je především pozorovatel, tvůrce třídy, jeden ze zdrojů informací a model chování.

 

Pedagogika MARIE MONTESSORI

"Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Jde o výchovu podle pravidel, která si tvoří samy děti pod vedením svého učitele. Role učitele je v nenápadném vedení a taktní pomoci, aby dítě vlastními silami a svým tempem získalo nové vědomosti a dovednosti. 

Montessori pedagogika je založena na individuálním přístupu k dítěti, orientaci na jeho osobnost, využití a rozvíjení jeho vnitřní motivace a individuálních schopností. 

Pro jednotlivé okruhy jsou speciálně vyvinuté, velice názorné pomůcky, které usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Frontální vyučování je nahrazeno mnohostrannou organizační, obsahovou i metodickou diferenciací. Dítě samo objevuje nové poznatky, postupuje v souladu se svými individuálními a vývojovými potřebami a možnostmi a aktivně se podílí na procesu učení (není jen jeho pasivním příjemcem).

Zachováváme osvědčené principy

připravené prostředí orientované na dítě

procházení od jednoduchého ke složitému

dáváme dítěti čas na rozmyšlenou

chápeme, že dítě má právo říci NE


poznávání prostřednictvím všech smyslů


podporujeme dítě v samostatnosti a důvěře ve své schopnosti

dáváme možnost volby, výběru činností


vedeme dítě k ohleduplnosti k věcem, druhým

 a hlavně věříme dítěti, že to dokáže

Běžnou klasifikaci u nás nahrazuje slovní hodnocení.

Hodnotíme vlastní pokrok žáka.

jak se mu daří zvládat naplánované učivo, jakou snahu při tom projevuje, jak využívá svůj čas ve škole, jeho jednání, chování, spolupráce s ostatními a respektování pravidel třídy. Hodnotíme také úroveň prezentace žákovy práce (písemné v portfoliích i ústní při prezentacích vlastní či skupinové práce).

Žáky vedeme ke kontrole vlastní práce, hledání a opravě chyb a schopnosti svoji práci reálně ohodnotit a vyvodit závěry pro další práci (zda je třeba ještě procvičit, nebo může jít dál).

Zázemí základní školy

Základní škola Montessori v Náchodě vznikla v září 2015.

Základní škola Montessori je koncipována pro první a druhý stupeň, tedy 1. – 9. ročník základní školy.

Třídy jsou organizovány jako sdružené, heterogenní, po trojročích (1.,2. a 3. třída; 4.5. a 6.třída; 7.,8.,9. třída). 

Budujeme školu rodinného typu, jejíž prostředí inspiruje svoji kulturou nejen žáky, ale i rodiče a učitele. 


Školné, stravné

Jídlo připravené ke svačinám vybíráme pečlivě od lokálních farmářů. Sezonní zeleninu a ovoce sklízíme na vlastní zahrádce, bez postřiků a chemie. Snažíme se nakupovat s minimem plastových obalů.

Mám zájem dítě přihlásit

Neváhejte nás kontaktovat na tel. +420 725 579 720 nebo emailem info@zvonenka.cz

Jste vítáni i na osobní návštěvu a prohlídku školy.